گواهینامه های هپکو

  • گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001-2007
  • گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001-2004
  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008
  • گواهینامه رعایت الزامات کیفی جوش
  • گواهي عضويت در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه معادن
  • عضور طرح بانتا (شركتهاي پژوهش محور)
  • لوح طلائی از آزمایشگاه CERN اروپا (CMS)
  • انواع تقديرنامه ها از كارفرمايان مختلف به دليل انجام به موقع و كيفي تعهدات

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0