بازسازي و نوسازي ماشين آلات راهسازي

شرکت هپکو با توجه به امکانات و پتانسیل های بالقوه موجود و با همکاری ساير شركتهاي اقماري خود از دی ماه سال 1391 پروژه عظیم بازسازي و نوسازي را کلید زده است و با آماده سازی کامل سالن بازسازی با استقبال بسیار خوبی از سوی پيمانكاران راهسازي بزرگ مواجه شده است.
در کارگاه بازسازی دستگاه ها به طور کامل و صددرصد دمونتاژ می شوند و تمام قطعات و اجزاء به طور کامل مورد بازبینی قرار می گیرند. بعد از بازسازي،محصول تامدت زمان معيني شامل گارانتي نيز مي گردد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0